Bemiddeling reconstructie Middenweg Hengelo

In 2007 is de gemeente Bronckhorst gestart met het opstellen van een groenstructuurplan, waarbij ondermeer aandacht is voor een uniforme groenvisie voor Bronckhorst, het omschrijven en vastleggen hiervan in bestemmingsplannen en het borgen van een hoge onderhoudskwaliteit zonder verhoging van de kosten.

In dat kader deelde de gemeente Bronckhorst in september 2007 aan de bewoners van de Middenweg mee dat er een reconstructie van deze weg zou plaatsvinden in 2007/2008. Aanleiding was de overlast die de bomen aan de Middenweg veroorzaakten, doordat de wortels het trottoir opdrukten en overlast veroorzaakten in de aanliggende tuinen.

Vanuit Dorpsbelang Hengelo hebben wij contact opgenomen met onze leden die woonachtig zijn aan de Middenweg om samen met hen naar de reconstructieplannen van de gemeente Bronckhorst te kijken. De consequenties van de reconstructie bleken groter te zijn dan zich in eerste instantie lieten aanzien. Naast het vervangen van de bomen door nieuwe aanplant, zou ook alle beplanting en het “parkje” op de rotonde verdwijnen en vervangen worden door grasvelden. Hierdoor werd het karakter van de Middenweg ernstig aangetast, reden voor de bewoners van de Middenweg om tezamen met Dorpsbelang Hengelo een bezwaarschrift op te stellen richting het College van B&W.

In november 2007 en januari 2008 sprak een vertegenwoordiging van de Middenweg en Dorpsbelang Hengelo met de heer P. Glasbergen, wethouder, om dit bezwaarschrift toe te lichten en de plannen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken om te komen tot een ontwerp dat zowel voor de gemeente als voor de bewoners als passend werd ervaren.

Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de heer Glasbergen opdracht gegeven een nieuwe situatieschets van de Middenweg en de rotonde op te laten stellen, waarin zoveel mogelijk gepoogd is tegemoet te komen aan de groenwensen van de bewoners van de Middenweg en de aanleg van extra parkeerruimte en waarbij zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de weg werd behouden.

Nadat de reconstructiewerkzaamheden in april 2008 zijn afgerond, kunnen de bewoners redelijk tevreden terugkijken op de herinrichting. In april 2010 vindt er een evaluatie plaats tussen de heer Glasbergen, de vertegenwoordiging van de Middenweg en Dorpsbelang Hengelo om de gevolgen van de reconstructie op langere termijn te bekijken.